Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ Π.Π.ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ (Β΄)

                                          
                                                 
 Εκείθεν αφίχθην μετά εξαήμερον αμαξηλασίαν εις την πάνσπερμον του Αδρία πόλιν Τεργέστην.
Εν αυτή εγνώρισα τον πολυμαθέστα-τον, πολύμοχθον, υπέρ της γενεάς η-μών και σεβάσμιον εκ Θετταλίας άνδρα Κούμαν.Έτυχε δε κατά συγκυ-ρίαν εκεί, κατερχόμενος δι΄Ελλάδα μετά του υιού του Σοφοκλέους και ο σοφός Οικονόμος κατ΄εκείνας (τας ημέρας) της εν Τεργέστη διαμονής μου. Ο πολυμαθής Κούμας κατεγίνετο τότε εις την σύνταξιν της γενικής γεωγραφίας και, κατά την συνήθειάν του, ειργάζετο ενδελεχώς από πρωίας μ.μ. μέχρι της τετάρτης ώρας μ.μ. και, ταύτης σημαινούσης, εξήρχετο τακτικώς εις περίπατον. Αφού δε εγνώσθημεν εξέφρασε προς με την επιθυμίαν του να τον παρακολουθώ καθ΄όσον χρόνον ήθελον διαμείνει εν Τεργέστη, διότι μετ΄ουδενός άλλου εκ των της εν λόγω πόλεως ομογενών είχεν σχέσιν. Την πρώτην Κυριακήν της εν Τεργέστη διαμονής μου παρηκολούθησα τον σεβάσμιον Κούμαν εις την ορθόδοξον ελληνική εκκλησίαν εν τη οποία παρευρέθη και ο σοφός Οικονόμος
... Από την αυτοβιογραφία του Παναγιώτη Παπαναούμ (1871)Μια πληροφορία του Γεράσιμου Βώκου για τη ζωή του Γεωργίου Γενναδίου[1] στη Λειψία το 1824 είναι αρκετά χαρακτηριστική:«Σκηνή συγκι-νητικότατη διαδραματίζεται εν τη οικία του Μακεδόνος Ναούμ, δια-μένοντος εις Λειψίαν και όπου οι Έλληνες εώρταζον εορτήν τινα άδοντες και χορεύοντες. Ο Γεννάδιος εφαίνετο ο ευθυμότερος όλων, αλλ΄αιφ-νιδίως και εν μια στιγμή καταλαμβάνεται υπό οδυνηράς μελαγχολίας. Ο νους του εφέρετο προς το μαρτυρικόν διωγμόν των αγωνιζομένων ομο-φύλων του. Μετ΄ολίγον δάκρυα επλημμύρησαν τους οφθαλμούς του .... Γεράσιμος Βώκος- Το Εικοσιένα (1906).

[1] (1786-1854) Διδάσκαλος του Γένους, Φιλικός και αγωνιστής του 1821. Δημιούργησε τον αρχικό πυρήνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Νομισματικού Μουσείου. Η πολύτιμη συλλογή από σπάνια βιβλία τού γιου του Ιωάννη αποτέλεσε τον πυρήνα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου